Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Unverified session" when syncing browser data

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello, I am trying to sync my browser data between two computers. On the computer I want the data from I click on "Sign in to Sync". This brings me through a couple menus asking me to sign in with google, and finally sends me to a space to set my password. I already have an account associated with my email and already have a password. I type in my same password again and a red bar with "Unverified Session" appears at the top. I am using the latest version of firefox on windows 11. I do not want to delete my account or make a new one. I have tried as many ways as I can think of to link my existing mozilla account to my browser but it simply will not let me. Another support ticket solved this by creating a new account but I find this solution unsatisfactory.

Link to the unhelpful ticket: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1435232

Hello, I am trying to sync my browser data between two computers. On the computer I want the data from I click on "Sign in to Sync". This brings me through a couple menus asking me to sign in with google, and finally sends me to a space to set my password. I already have an account associated with my email and already have a password. I type in my same password again and a red bar with "Unverified Session" appears at the top. I am using the latest version of firefox on windows 11. I do not want to delete my account or make a new one. I have tried as many ways as I can think of to link my existing mozilla account to my browser but it simply will not let me. Another support ticket solved this by creating a new account but I find this solution unsatisfactory. Link to the unhelpful ticket: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1435232
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I would assume that they send a confirmation email to this email account.

You may need a fresh login to the accounts.firefox.com website to access the Settings page, so if necessary logout and login again.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.