Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Error message will not let me open Firefox

  • 1 trả lời
  • 59 gặp vấn đề này
  • 1905 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

When I try to open Firefox I am getting this error message: Error: platform version '124.0.1' is not compatible with minVersion >= 124.0 maxVersion <= 124.0. Does anyone know how I can fix this? Deb PS I need simple instructions, I'm not terrible techy.

When I try to open Firefox I am getting this error message: Error: platform version '124.0.1' is not compatible with minVersion >= 124.0 maxVersion <= 124.0. Does anyone know how I can fix this? Deb PS I need simple instructions, I'm not terrible techy.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Download a full installer from mozilla and install it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 13

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Download a full installer from mozilla and install it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.