Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox closes all tabs when I click on a new link on mail or address icon on mac

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I noticed that a couple of times when I click on an external link on a mail or a bookmarked site as icon on my mac, Firefox closes all the tabs and open that link in a new window, so I lose all the tabs and address... Sometime I have more than 30 tabs open and i't difficult to reopen all from history. What happen? Why? I can't see also the "restore last session" command into History menu. Can be fix it? Thank you.

Federico

I noticed that a couple of times when I click on an external link on a mail or a bookmarked site as icon on my mac, Firefox closes all the tabs and open that link in a new window, so I lose all the tabs and address... Sometime I have more than 30 tabs open and i't difficult to reopen all from history. What happen? Why? I can't see also the "restore last session" command into History menu. Can be fix it? Thank you. Federico

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.