Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is not asking where to save downloads

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Under "Settings" > "Files and Applications" > "Downloads", I have selected "Save files to [Downloads]" and I have set the tick mark in the box ("Always ask you where to save files"). See screenshot.

This setting used to work fine for many a year. However, some months ago - and ongoing - Firefox does no longer ask me where to save a downloaded file. This is very annoying indeed!

How can I fix this?

I am using Windows 10, Firefox 124.0 (64-bit).

Under "Settings" > "Files and Applications" > "Downloads", I have selected "Save files to [Downloads]" and I have set the tick mark in the box ("Always ask you where to save files"). See screenshot. This setting used to work fine for many a year. However, some months ago - and ongoing - Firefox does no longer ask me where to save a downloaded file. This is very annoying indeed! How can I fix this? I am using Windows 10, Firefox 124.0 (64-bit).
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Are you actually downloading a file (Save Link As) or are you trying to open a file in an external application or possibly in Firefox ? In case of the latter, Firefox will download the file to the default location.

You can set browser.download.start_downloads_in_tmp_dir => true in about:config to make Firefox use the OS temp folder for downloading and opening files.

You can open about:config via the location/address bar. On the warning page, click "Accept the Risk and Continue" to open about:config.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.