Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to pass file name to file manager with the "show in folder"

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 46 lượt xem
more options

There is "show in folder" menu for file in downloads. And it will launch my file manager at the parent folder for the selected download file.

There are so many files in my downloads folder, so i would like the specific file to be autoselected. My file manager support this if i pass the filename as parameter in the commandline.

However, seems that firefox only pass the parent folder path to my file manager in the "show in folder". However can i customize firefox so that it will pass the full file name to my file manager when i click "show in folder", and my file manager will open the parent folder with the specific file autoselected.

There is "show in folder" menu for file in downloads. And it will launch my file manager at the parent folder for the selected download file. There are so many files in my downloads folder, so i would like the specific file to be autoselected. My file manager support this if i pass the filename as parameter in the commandline. However, seems that firefox only pass the parent folder path to my file manager in the "show in folder". However can i customize firefox so that it will pass the full file name to my file manager when i click "show in folder", and my file manager will open the parent folder with the specific file autoselected.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.