Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Default zoom level is resetting when resistFingerprinting is enabled. Is this expected behaviour?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
more options

I have enabled privacy.resistFingerprinting in Firefox. I have also set my default zoom level to 133%

When I open a website (e.g. https://github.com/), it is zoomed to 133% as expected. If I then navigate to a page on that website (e.g. https://github.com/pricing) using the menu at the top of the page, then the new page is still zoomed to 133%. So far, so good.

However, on the new page (https://github.com/pricing) if I increase the zoom over 133%, then navigate back to the original page (https://github.com/) using the menu at the top of the page, then my zoom level is reset to 100%.

Is this expected behaviour? I would have thought that the zoom level would be reset to 133%, not 100%.

I found this, which seems somewhat related: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1609880

I have enabled privacy.resistFingerprinting in Firefox. I have also set my default zoom level to 133% When I open a website (e.g. https://github.com/), it is zoomed to 133% as expected. If I then navigate to a page on that website (e.g. https://github.com/pricing) using the menu at the top of the page, then the new page is still zoomed to 133%. So far, so good. However, on the new page (https://github.com/pricing) if I increase the zoom over 133%, then navigate back to the original page (https://github.com/) using the menu at the top of the page, then my zoom level is reset to 100%. Is this expected behaviour? I would have thought that the zoom level would be reset to 133%, not 100%. I found this, which seems somewhat related: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1609880

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.