Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unwanted add-ons

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Standard8

more options

When I check Firefox for add ons (Manage your extensions), I see the two that I installed. When I use "Help -> Troubleshooting Information" "Application Basics": Multiprocess Windows "Remote Processes" , I see in addition: Amazon.co.uk Amazon.com DuckDuckGo eBay Wikipedia

How do I eliminate these?

When I check Firefox for add ons (Manage your extensions), I see the two that I installed. When I use "Help -> Troubleshooting Information" "Application Basics": Multiprocess Windows "Remote Processes" , I see in addition: Amazon.co.uk Amazon.com DuckDuckGo eBay Wikipedia How do I eliminate these?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Each Firefox locale comes by default with several search engines that can't be uninstalled, you can possibly disable them via "Settings -> Search". Full list:

  • resource://search-extensions/

I'm not sure why you have two Amazon search engines.

Hữu ích?

more options

I tried unchecking the unwanted items and restarting Firefox (just in case) but they all persist. I also tried Removing them with a restart, still no help. It seems this procedure only controls what appears below the search bar.

Hữu ích?

more options

These are "internal" add-ons that are included with Firefox by default. They are the way that we use to define and ship the application provided search engines, they are basically just a small file that defines the settings for that search engine and its icon, there's no functionality within that.

Having the add-ons will not affect your Firefox, if you have removed the search engines then they won't be used for anything.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.