Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

reopen tabs

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

When I clicked troubleshooting mode FF unexpectedly closed my Private browsing session and all the tabs. How do I reopen them?

I did not expect FF to close on me like that. I thought that as I was in a private browsing session FF would have warned me that it was about to close had it been necessary.

I'm guessing that my open tabs have been lost permanently because you didn't warn me and that all that time I spent is now wasted.

Life is really simple except that other people make it problematic.

When I clicked troubleshooting mode FF unexpectedly closed my Private browsing session and all the tabs. How do I reopen them? I did not expect FF to close on me like that. I thought that as I was in a private browsing session FF would have warned me that it was about to close had it been necessary. I'm guessing that my open tabs have been lost permanently because you didn't warn me and that all that time I spent is now wasted. Life is really simple except that other people make it problematic.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Troubleshoot Mode explicitly asks if you want to restart and it is expected that private windows are not recoverable after restarting.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.