Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmarks error

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I imported my bookmarks, but they're not displaying in the bookmarks toolbar. I've tried hiding it and unhiding and restarting the program/my computer. The imported bookmarks can be seen when I go to "recent bookmarks" in the manage your bookmarks section. It also says that they're listed in the bookmarks menu, but they're not visible outside of the manage bookmarks settings window.

I imported my bookmarks, but they're not displaying in the bookmarks toolbar. I've tried hiding it and unhiding and restarting the program/my computer. The imported bookmarks can be seen when I go to "recent bookmarks" in the manage your bookmarks section. It also says that they're listed in the bookmarks menu, but they're not visible outside of the manage bookmarks settings window.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What are you seeing in the bookmark manager? see screenshot

more options

Sometimes a Bookmarks HTML import fails and the bookmarks in the Bookmarks Toolbar folder end up in a fake Bookmarks Toolbar folder positioned in the Bookmarks Menu folder and not in the real Bookmarks Toolbar folder placed directly under the "All Bookmarks folder". You will have to move (Copy/Paste) the bookmarks from the fake Bookmarks Toolbar folder to the real Bookmarks Toolbar folder.