Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I'm confused about my password.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

This might just be a blind thing, I use the NVDA screen reader, but when I sign in to firefox, my password is 12 letters long, but when I look on my settings page, it's 18 characters long, is this normal?

I can log in using my 12 letter password and it's not a master password, I don't have one of those.

Any help would be apreciated.

This might just be a blind thing, I use the NVDA screen reader, but when I sign in to firefox, my password is 12 letters long, but when I look on my settings page, it's 18 characters long, is this normal? I can log in using my 12 letter password and it's not a master password, I don't have one of those. Any help would be apreciated.

Giải pháp được chọn

Sometimes Firefox only shows a fixed width for an obfuscated password to make it harder to guess its length. For instance if I check the logins in the Password Manager (about:logins) then all passwords show eight bullets. Obfuscated passwords filled on a webpage may behave the same, if there is an 'eye' button to reveal the password, then you can click this icon to check the real filled password.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Sometimes Firefox only shows a fixed width for an obfuscated password to make it harder to guess its length. For instance if I check the logins in the Password Manager (about:logins) then all passwords show eight bullets. Obfuscated passwords filled on a webpage may behave the same, if there is an 'eye' button to reveal the password, then you can click this icon to check the real filled password.