Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Recently saved bookmarks do not display

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I access bookmarks using the manager/editor I see all bookmarks. However when I try to use bookmarks from the dropdown in the toolbar, I only see some bookmarks. I think it's the newer bookmarks that are missing but not certain.

When I access bookmarks using the manager/editor I see all bookmarks. However when I try to use bookmarks from the dropdown in the toolbar, I only see some bookmarks. I think it's the newer bookmarks that are missing but not certain.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can drag the Bookmarks Menu button Bookmark Menu icon (star on tray) that shows the bookmarks in a drop-down list and drag the Library button that gives access to recent bookmarks and history from the Customize palette to the Navigation Toolbar. The Bookmarks Menu button has a "View bookmarks sidebar" menu item.

See "How do I add the Bookmarks Menu button to the toolbar?"