Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

somehow disabled search suggestions

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

When i try to open youtube.com for example i used to only type in you or even you y for firefox to finish the whole URL for me, but sometime last month it dissapeared and never figuered out why after ALOT of trouble shooting to the point where I felt the need to create a new firefox account. Can you fix this for me? or just make everything deafult?

When i try to open youtube.com for example i used to only type in you or even you y for firefox to finish the whole URL for me, but sometime last month it dissapeared and never figuered out why after ALOT of trouble shooting to the point where I felt the need to create a new firefox account. Can you fix this for me? or just make everything deafult?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You need to keep browsing history for autofill to work. Make sure you have not enabled private browsing mode aka "Never Remember History" and aren't clearing history on close.

You can boost a site's autofill score by bookmarking it and visiting it several times consecutively by typing in the address bar. Giving the bookmark a keyword will guarantee that it autofills even without history.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.