Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

weird borders around sites in fullscreeen firefox

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

i dont know why but when in fullscreen sites have weird borders around them it seems to be a firefox issue i dont know how to fix it.my computer runs windows 11 if that helps.

i dont know why but when in fullscreen sites have weird borders around them it seems to be a firefox issue i dont know how to fix it.my computer runs windows 11 if that helps.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Letterboxing is a privacy feature to make the window size less fingerprintable, you can disable it by changing privacy.resistFingerprinting.letterboxing to false in about:config.