Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to enable closing tabs in order of appearance to avoid jumping around

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Today when I close many tabs using control w firefox seems to randomly jump around when choosing which next tab to close

I wish to have firefox always close the adjacent tab to the tab I just closed

This should be the default behavior ... I do not see any setting for this ... is there an addon to do this ?

I am using the latest firefox on ubuntu

      • UPDATE*** below answer for setting `browser.tabs.selectOwnerOnClose` has no impact on this
Today when I close many tabs using control w firefox seems to randomly jump around when choosing which next tab to close I wish to have firefox always close the adjacent tab to the tab I just closed This should be the default behavior ... I do not see any setting for this ... is there an addon to do this ? I am using the latest firefox on ubuntu ***UPDATE*** below answer for setting `browser.tabs.selectOwnerOnClose` has no impact on this

Được chỉnh sửa bởi EventHorizon vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can check browser.tabs.selectOwnerOnClose on the about:config page.

Hữu ích?

more options

EventHorizon said

I am using the latest firefox nightly on ubuntu 22.04

An older build of Nightly as 122.0 has been on Beta channel since Dec 18 and is currently at 122.0b3 build. Nightly has been 123.0a1 since. The Nightly channel builds gets patches and updates each day. If you want to be a Nightly tester then perhaps the Builds threads in https://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=23 will be of interest.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.