Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

meddelande om hot? att jag måste åtgärda re-captha-version-3-49.top. vad är detta?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

As soon as i start my computor with firefox i get this message: Warning you have virus. You must install re-captha-version-3-49.top. What is that? I have norton and norton says no virus. What shall i do?

As soon as i start my computor with firefox i get this message: Warning you have virus. You must install re-captha-version-3-49.top. What is that? I have norton and norton says no virus. What shall i do?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Remove push notification permissions for unfamiliar sites.