Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cookie "about.ef2a7dd5-93bc-417f-a698-142c3116864f.mozilla"

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

What is the cookie "about.ef2a7dd5-93bc-417f-a698-142c3116864f.mozilla" and why I can't delete it?

What is the cookie "about.ef2a7dd5-93bc-417f-a698-142c3116864f.mozilla" and why I can't delete it?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That is about first party isolation (firstPartyDomain) for about pages (see: about:about) and isn't a real cookie.

  1. define ABOUT_URI_FIRST_PARTY_DOMAIN "about.ef2a7dd5-93bc-417f-a698-142c3116864f.mozilla"
  • 1300671 - Set firstPartyDomain for about: pages