Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do run firefox 100% on software?

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

my hardware is very outdated already and i wanna try if my firefox runs better without any hardware acceleration like running fully on software.

i don't think that just simply disabling the hardware acceleration in the settings disables the entire hardware acceleration because there are way more about:config preferences which are related to hardware acceleration.

my hardware is very outdated already and i wanna try if my firefox runs better without any hardware acceleration like running fully on software. i don't think that just simply disabling the hardware acceleration in the settings disables the entire hardware acceleration because there are way more about:config preferences which are related to hardware acceleration.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Disabling hardware acceleration works for everything except WebGL. You can disable WebGL by changing webgl.disabled to true in about:config.

Hữu ích?

more options

and what about "gfx.canvas.accelerated"?

Hữu ích?

more options

gfx.canvas.accelerated is a subset of the main hardware acceleration setting, you can see it being disabled in about:support:

ACCELERATED_CANVAS2D  env  blocked  Disabled by Software WebRender  Blocklisted; failure code FEATURE_FAILURE_DISABLED_BY_SOFTWARE_WEBRENDER

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.