Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to unload inactive tabs in firefox?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

i'm currently writing my own firefox user.js configuration and now i'm at the topic "unloading inactive tabs" like microsoft edge does.

so what are the preferences for this kind of topic?

i want inactive tabs which have not been used for more than 5 minutes to be unloaded.

chatgpt gave me this "browser.tabs.unloadAfterDelay" preference but this one doesn't even exist in the about:config preferenes, would it still work if it doesn't even exist?

i'm currently writing my own firefox user.js configuration and now i'm at the topic "unloading inactive tabs" like microsoft edge does. so what are the preferences for this kind of topic? i want inactive tabs which have not been used for more than 5 minutes to be unloaded. chatgpt gave me this "browser.tabs.unloadAfterDelay" preference but this one doesn't even exist in the about:config preferenes, would it still work if it doesn't even exist?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You could look at the following preference in about:config. browser.tabs.min_inactive_duration_before_unload

https://support.mozilla.org/en-US/kb/about-config-editor-firefox

Hữu ích?

more options

Try the following settings:

browser.tabs.unloadOnLowMemory = true
browser.tabs.min_inactive_duration_before_unload = 300000   (5 minutes in milliseconds)
browser.low_commit_space_threshold_mb = 1000000   (1TB arbitrarily large amount of memory)
browser.low_commit_space_threshold_percent = 100  (Linux-only)


The last two "low commit space" values ensures it always detects a low memory state so it immediately triggers tab unloading after the minimum inactive duration has elapsed. This may have a performance hit though, it causes stuttering for me on Linux if it can't get out of the low memory state. It may work better on Windows.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.