If you receive "An Error Occurred" message while posting on our platform, please bear with us as we are trying to fix this issue. Alternatively, you can reach out to @FirefoxSupport on Twitter/X.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Signing documents

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I need to sign a document send to me how do I make this happend? Thank you.

I need to sign a document send to me how do I make this happend? Thank you.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The PDF viewer lets you draw on the document or add an image of a signature, you can then print it as a PDF to bake in the changes.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.