Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Closed captioning text color & font size

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

How can I change the font color and size of closed captions? I am using Firefox Version 115.4 (64 bit) on a Windows 7 Pro computer.

How can I change the font color and size of closed captions? I am using Firefox Version 115.4 (64 bit) on a Windows 7 Pro computer.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This would require a site-specific solution unless you are referring to subtitles in the Picture-in-Picture feature.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.