Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google web page

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I have just started using Firefox and ticked that every internet tab is Firefox but every time I click new tab, it states "search with google or enter address" I cannot get into about:config to then get to browser.newtabpage.pinned How do I get rid of this Google message?

I have just started using Firefox and ticked that every internet tab is Firefox but every time I click new tab, it states "search with google or enter address" I cannot get into about:config to then get to browser.newtabpage.pinned How do I get rid of this Google message?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you explain, what's wrong with this message?

This is normal Firefox address bar description, if google is your selected search engine.

You can switch your search engine to anything else in Settings.