Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

HTML backup (bookmarks)

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Teagan

more options

Am I understanding this correctly?

HTML backup (bookmarks) doesn't support tags and annotations, but JSON backup does, and JSON backup doesn't preserve the website favicons, but HTML backup does?  

So, what I can do, is restore my (saved) bookmarks using JSON backup, then restore the HTML backup, this would get my tags and annotations, and the website favicons back? But the downside, I will need to remove duplicates?

Am I understanding this correctly? HTML backup (bookmarks) doesn't support tags and annotations, but JSON backup does, and JSON backup doesn't preserve the website favicons, but HTML backup does? So, what I can do, is restore my (saved) bookmarks using JSON backup, then restore the HTML backup, this would get my tags and annotations, and the website favicons back? But the downside, I will need to remove duplicates?

Giải pháp được chọn

How many bookmarks do you have? If you have a lot then you should be careful with reloading favicons.

Restoring a JSON backup will give you all metadata including the iconuri, but not the actual icon image and this means that you would have to visit each bookmark to retrieve its favicon. If you have a favicons.sqlite with suitable icon data then this might be helpful. Additionally importing an HTML backup will likely duplicate all bookmarks in case both sets are the same, but only the bookmarks from the JSON backup will have the tags and other annotations and only the imported HTML bookmarks will have the favicon, so this is not what you want.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What link for the instructions are you using to follow this? For others to see what is says or is saying to do.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

How many bookmarks do you have? If you have a lot then you should be careful with reloading favicons.

Restoring a JSON backup will give you all metadata including the iconuri, but not the actual icon image and this means that you would have to visit each bookmark to retrieve its favicon. If you have a favicons.sqlite with suitable icon data then this might be helpful. Additionally importing an HTML backup will likely duplicate all bookmarks in case both sets are the same, but only the bookmarks from the JSON backup will have the tags and other annotations and only the imported HTML bookmarks will have the favicon, so this is not what you want.

Hữu ích?

more options

cor-el | Top 10 Contributor Moderator

Hi cor-el,

Thank you for you response, I appreciate it. You asked how many bookmarks I have. So, I have one too many bookmarks to be honest. I don't know if I should describe it as ridiculous or just sad ... sigh! LOL!! So, It was the tags and other annotations that I was worried about, I couldn't quite remember. Anyway, I did restore my bookmarks using the JSON backup, and the tags and other annotations I had save are all there. I should be good to go now. Also, thank you for the link, I'll be sure to check it out. Thank you once again.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.