Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i cant get access to masenger on firefox pleaseallow me to open a massenger tab

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi joraka42

more options

i cant open a messenger tab please help

i cant open a messenger tab please help

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Messenger to what app or site? This is so sparse in what and where no one reading is going to know where to start.

more options

Hi

What level of enhanced tracking protection do you have set?

more options

"GraphQL query is unauthorized" what is this, and why can't I access my messenger? How do I solve it?