Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

turn off Firefox Fullpage Translation

  • 1 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 78 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

hello I cannot turn off Firefox Fullpage Translation, which is really annoying. When I browse I get asked for every new page in which language I want to translate and I don't want to. The translations are mostly bad and I know in which languages I browse and research. I haven't been able to find how to turn it completely off in the settings. Can anyone help? It'd be great, thanks.

hello I cannot turn off Firefox Fullpage Translation, which is really annoying. When I browse I get asked for every new page in which language I want to translate and I don't want to. The translations are mostly bad and I know in which languages I browse and research. I haven't been able to find how to turn it completely off in the settings. Can anyone help? It'd be great, thanks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Go to about:config in the address bar and change browser.translations.automaticallyPopup to false.