Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Two Firefox apps showing in settings subfolder "Applications "

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi taxquest

more options

I was uninstalling another app when I noticed that there are two application icons for Firefox, one dated 3/25 2023 and one dated 9/26/2023 (just installed new update). How do I get rid of the first application dated 3/25/2023?

I was uninstalling another app when I noticed that there are two application icons for Firefox, one dated 3/25 2023 and one dated 9/26/2023 (just installed new update). How do I get rid of the first application dated 3/25/2023?

Giải pháp được chọn

The one under program files (X86) is a 32-bit Firefox version. If you can uninstall this version then that is preferred to cleanup the Windows Registry. If there are files leftover in this folder after uninstalling then you can remove the program files (X86) Firefox folder.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Do both point the the same installation folder or to different installation folders as it is possible that the older is a leftover from a previous version that wasn't removed or modified with updating ?

Hữu ích?

more options

Under "program files" folder there is one, there is one folder for Mozilla Firefox dated 9/28/2023. There is also a "program files (X86) that has one folder for Mozilla Firefox, dated 3/29/2023.

I am a total novice with this stuff so please bear with me on this. Can I just simply delete the Firefox folder within the program files (X86) folder??

I have an HP Elite laptop, windows 10 Pro, I5 processor, 64 bit system

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

The one under program files (X86) is a 32-bit Firefox version. If you can uninstall this version then that is preferred to cleanup the Windows Registry. If there are files leftover in this folder after uninstalling then you can remove the program files (X86) Firefox folder.

Hữu ích?

more options

Problem solved. Firefox seems to be running much faster, multiple programs can now be opened with a long delay. Thank you!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.