Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot access documents through webpage links

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I have started doing research on Vietnam Veterans using the online Coffelt database (coffeltdatabase.org). The search results pages often provide links to supporting documents, but I am not able to open them in the Firefox browser. However, I am able to open them when using the Edge browser. I prefer Firefox and would like to know if there is a setting adjustment I could make to fix the issue. Thanks.

I have started doing research on Vietnam Veterans using the online Coffelt database (coffeltdatabase.org). The search results pages often provide links to supporting documents, but I am not able to open them in the Firefox browser. However, I am able to open them when using the Edge browser. I prefer Firefox and would like to know if there is a setting adjustment I could make to fix the issue. Thanks.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What kind of links are that ? Are that normal links or is JavaScript involved ? Can you open them if you copy the link to the clipboard (Copy Link Location) and open a new tab and paste the link in the location/address bar ?


You can right-click and select "Inspect" to open the built-in Inspector with this element selected.

Hữu ích?

more options

It works for me. Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.