Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The small icon next to my bookmarks are missing.

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I have just updated to Firefox115.2.1 ESR. On the recommendation of Mozilla! The small icon next to my bookmarks are missing and the bookmark doesn't work. Only a few of the bookmarks have an icon. I have a large number of bookmarks, so I do not want to create them again. It would take me hours to do. I have tried to import bookmarks backup but nothing seems to happen.

I hope someone can give me a quick simple answer. Thanks Brian

I have just updated to Firefox115.2.1 ESR. On the recommendation of Mozilla! The small icon next to my bookmarks are missing and the bookmark doesn't work. Only a few of the bookmarks have an icon. I have a large number of bookmarks, so I do not want to create them again. It would take me hours to do. I have tried to import bookmarks backup but nothing seems to happen. I hope someone can give me a quick simple answer. Thanks Brian

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.