Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Constant prompt to update Firefox

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

On both desktops I am getting a prompt in the upper right hand of the screen to update Firefox. When I click on the prompt nothing happens.

On both desktops I am getting a prompt in the upper right hand of the screen to update Firefox. When I click on the prompt nothing happens.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The only other thought comes to mind is you have software not installed on Firefox blocking update check or blocking updates and or Addon blocking updates to which why your seeing it ask to be updated constantly.