Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Strange default font - different to Chrome

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi nemo1966

more options

Website example https://www.gbnews.com/royal/prince-harry-row-royal-family-invictus-games-veterans

For some reason the main texty font is OK in chrome but not in FF

Any ideas?

thanks

Website example [http://example.com https://www.gbnews.com/royal/prince-harry-row-royal-family-invictus-games-veterans] For some reason the main texty font is OK in chrome but not in FF Any ideas? thanks
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Install uBlock Origin and add the following line to the "My filters" section:

gbnews.com##body,.posts-custom,.widget__headline:style(font-family: sans-serif !important;)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

That is a problem with the Montserrat Thin font that is used on that webpage. In Firefox this font is rather thin/faint and hard to read in Windows 7 (Windows 10 might work better). The Montserrat Regular font is a better choice.

See the discussion in this earlier thread:

more options

Giải pháp được chọn

Install uBlock Origin and add the following line to the "My filters" section:

gbnews.com##body,.posts-custom,.widget__headline:style(font-family: sans-serif !important;)

more options

zeroknight said

Install uBlock Origin and add the following line to the "My filters" section: gbnews.com##body,.posts-custom,.widget__headline:style(font-family: sans-serif !important;)

This worked perfectly - thank you