Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I disable that stupid new website translation feature?

  • 1 trả lời
  • 17 gặp vấn đề này
  • 60 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Recently, firefox added an annoying feature that throws unwanted popups into my face: Website translation.

I want it gone. I can't seem to find any switch to get rid of that garbage in the preferences. I'm not scared of about:config but the best I could find was a list of languages to never translate.

How do I globally and eternally disable website translations?

Recently, firefox added an annoying feature that throws unwanted popups into my face: Website translation. I want it gone. I can't seem to find any switch to get rid of that garbage in the preferences. I'm not scared of about:config but the best I could find was a list of languages to never translate. How do I globally and eternally disable website translations?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Change browser.translations.automaticallyPopup to false in about:config.