Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Delete and Reinstall FFox

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Asked earlier about deleting and doing a reinstall. Would that mean losing bookmarks, profile etc.? I have backed those up and would like to know if anything else might be required.

YoutubeTV is suddenly not working on Firefox, fine elsewhere ... they suggest doing complete reinstall.

Asked earlier about deleting and doing a reinstall. Would that mean losing bookmarks, profile etc.? I have backed those up and would like to know if anything else might be required. YoutubeTV is suddenly not working on Firefox, fine elsewhere ... they suggest doing complete reinstall.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

Your Bookmarks and other stuff are not in the Firefox program folder but rather in a separate place.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/profiles-where-firefox-stores-user-data

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.