Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

so why won't Mozilla support allow me to sign in

  • 19 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 84 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi metropical

more options

even though it logged me in to post? But won't accept the post. I gotta say, that development has made Firefox/Mozilla website difficult, at best, to navigate>

even though it logged me in to post? But won't accept the post. I gotta say, that development has made Firefox/Mozilla website difficult, at best, to navigate>

Tất cả các câu trả lời (19)

more options

I can sign in via accounts.Firefox.com but not support.mozilla.org.

weird.

Hữu ích?

more options

Yes, the login mechanism was changed a few years ago to using a Firefox Account.

Hữu ích?

more options

so then, why when I am emailed a link to a thread, does it send me to Mozila support where log in doesn't work? And I can't seem to navigate to the thread from Firefox log in.

https://connect.mozilla.org/t5/ideas/add-custom-fields-in-password-manager/idc-p/37278/emcs_t/S2h8ZW1haWx8dG9waWNfc3Vic2NyaXB0aW9ufExMQ0pYNlBVT1JTNTM4fDM3Mjc4fFNVQlNDUklQVElPTlN8aEs#M21636

Hữu ích?

more options

What is the link to Mozilla Support that you are being sent to?

Hữu ích?

more options

uhhh, click on the link?

Hữu ích?

more options

The link you posted is to our feedback site, Mozilla Connect, not Mozilla Support. What is the link to Mozilla Support that you are trying to open?

Hữu ích?

more options

now it is suddenly allowing me to sign in from the emailed link. I need to sign into firefox first then go back and click the emailed link?

a 2 step process.?

Hữu ích?

more options

and then, I write the post and I am asked to log in again and it refuse my log in. something is broken here.

Hữu ích?

more options

well then what is the difference between support and connect and why do I keep getting forwarded to this address? https://connect.mozilla.org/t5/user/ssoregistrationpage?dest_url=https:%2F%2Fconnect.mozilla.org%2F which doesn't allow me in.

Hữu ích?

more options

Hi

Mozilla Support is the support site for Mozilla software.

Connect is a feedback platform for Mozilla software.

Are you able to take a screenshot of where you are being forwarded to Connect?

Hữu ích?

more options

usually round and round on this page. today, I got in on 2 tries.

Hữu ích?

more options

Okay, so that is where you complete your Mozilla Connect profile. Where were you before that?

Hữu ích?

more options

my profile is complete, long ago. trying to make a suggestion. that's connect, right?

Hữu ích?

more options

Yes, Connect is the site to use to make a suggestion.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

yes. when I go to Connect it ask s to complete my profile even though I'm already signed in. then it says my profile name already exists, please try another. In other words, there is no way, that I have found to sign into Connect.

Hữu ích?

more options

That suggests that you are signed in there, but have not completed the account set up process.

Hữu ích?

more options

but when I enter my user name, it says already in use.

Hữu ích?

more options

"That suggests that you are signed in there, but have not completed the account set up process."

I have. And if I hadn't, why would it come back with that user name is in use? Great browser but impossible to "connect" to make a suggestion or idea.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.