Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmark function disappears

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Franz_von_Suppe

more options

when i bookmark a location the 'New Bookmarks Editor Dialog Box' disappears before i can bookmark page. how can i change or disable the timer interval. this is VERY annoying behavior. is there a preference value in about:config that can address this issue? i think this behavior has been an issue for many, many years. thanks

when i bookmark a location the 'New Bookmarks Editor Dialog Box' disappears before i can bookmark page. how can i change or disable the timer interval. this is VERY annoying behavior. is there a preference value in about:config that can address this issue? i think this behavior has been an issue for many, many years. thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you don't want to change the name, location or tags of the bookmark, you can just wait until the dialog disappears, or press Enter or click outside the dialog. The bookmark will be saved.

If you click the dialog or press a key (except Esc, Enter), the dialog stays open.

If you press Esc, the dialog closes and the bookmark is not saved.