Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Query on customising right click menu on firefox

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

I make themes for themes for firefox using firefox colors extension. I want to know how to change the text colour, background colour, etc of right click menus ( see image attached.

I make themes for themes for firefox using firefox colors extension. I want to know how to change the text colour, background colour, etc of right click menus ( see image attached.
Đính kèm ảnh chụp màn hình