Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

youtube videos not playing but will in opera

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

For approximately three days now, I can't play any YouTube videos. I just get the spinning icon and suggestion to restart but it never resolves. I have tried a couple things but am currently not all that savvy and just want them to work! They will play fine in Opera, but I hate switching browsers just for that site.

For approximately three days now, I can't play any YouTube videos. I just get the spinning icon and suggestion to restart but it never resolves. I have tried a couple things but am currently not all that savvy and just want them to work! They will play fine in Opera, but I hate switching browsers just for that site.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options