Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am not able to login the goverment website (https://parichay.nic.in/) on mozilla firefox whereas the same website is working well on other browser like chrome, microsoftedge etc.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Plz see the screenshot.

Plz see the screenshot.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You need to provide the URL link so others can see what happens when they click on it. Monitor Screenshot from the Browser would be more preferred so others can compare.

Được chỉnh sửa bởi Dropa vào