Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

2 night ago I was on my facebook with my friends and last night and tonight I am unable to get on it say firefox blocked the sight. Someone please help me

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

2 Night ago I was on my Facebook page tonight I can not get on it say Firefox did not connect. I don't understand why because I was on 2 night ago and all was good. Firefox says it not a secure site Please help me I would really appreciate. Thank you Penny

2 Night ago I was on my Facebook page tonight I can not get on it say Firefox did not connect. I don't understand why because I was on 2 night ago and all was good. Firefox says it not a secure site Please help me I would really appreciate. Thank you Penny

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.