Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Edit cookies resend in new panel

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

[Devtools] You have been enabled new edit and resend panel by default, its a panel won't allow users edit some fields of headers. However, in the old panel, we can do what ever we want, like modify the cookies of the new request. I wonder why you just disabled those fields? Are there any settings I can set to make those fields editable? It's a really bad design for developers who definitely will need to edit those protected headers.

[Devtools] You have been enabled new edit and resend panel by default, its a panel won't allow users edit some fields of headers. However, in the old panel, we can do what ever we want, like modify the cookies of the new request. I wonder why you just disabled those fields? Are there any settings I can set to make those fields editable? It's a really bad design for developers who definitely will need to edit those protected headers.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

See:


  • 1782037 - "Edit and resend" should allow copy/paste of multiple headers
  • 1745416 - Remove old code related to the old new request panel

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

See:


  • 1782037 - "Edit and resend" should allow copy/paste of multiple headers
  • 1745416 - Remove old code related to the old new request panel

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào