Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't use Firefox

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Other than the most used sites, maybe five, firefox will not follow search for any new site, occasionally after three or so attempts. I have checked my security settings but i still feel like that is what is causing the issue.

Other than the most used sites, maybe five, firefox will not follow search for any new site, occasionally after three or so attempts. I have checked my security settings but i still feel like that is what is causing the issue.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Could you share the websites you are having trouble going to? Also, how are you searching for new sites?

more options