Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

primary password not working as it should

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi inageib

more options

I set a primary password but I found I can just press cancel button and then go to my gmail and open it without any prompt to enter password first.

If my PC is stolen then any one can press cancel and open my email and other loged in sites

I set a primary password but I found I can just press cancel button and then go to my gmail and open it without any prompt to enter password first. If my PC is stolen then any one can press cancel and open my email and other loged in sites

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The primary password is only used to unlock the logins stored in the Password Manager (about:logins). It doesn't prevent access to websites, so if you have saved a cookie for a website to remember you then nothing prevents access. You would have to logout before you close down the computer or do not keep such cookies. You should also use a password to login to your Windows user account and create a guest account if others use your device for more safety.

Hữu ích?

more options

yes I have a windows password but tools like this one https://kon-boot.com/

Can bypass login

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.