Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Not as many bookmarks in windows 11

more options

When I used to click on "new tab" on my old windows 10 computer, I could have the screen display about 3 rows of bookmarks with apps next to them . With my new computer--HP and windows 11, the "new tab" screen only displays only one row of about 8 bookmarks/apps and I can't add more. Why is that? How can I get the "new tab" to display more bookmarks/apps?

When I used to click on "new tab" on my old windows 10 computer, I could have the screen display about 3 rows of bookmarks with apps next to them . With my new computer--HP and windows 11, the "new tab" screen only displays only one row of about 8 bookmarks/apps and I can't add more. Why is that? How can I get the "new tab" to display more bookmarks/apps?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you click the little "gear" button (or wheel, or sprocket) in the upper right corner, Firefox should allow displaying up to 4 rows of Shortcuts. Does that work on your new installation?

Ref. Customize your New Tab page to hide or display content

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.