Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Leading Zero Suppressed in Firefox PDF v109.0.1 64 bit on Windows 10

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi italiangm

more options

Was filling out pdf version of 2022 IRS tax forms and discovered leading zero is suppressed in Firefox PDF v109.0.1 64 bit on Windows 10. "Before" image is after typing leading zero but before 'enter' or moving to next field. "After" image is after typing leading zero and after 'enter' or moving to next field. The leading zero disappears.

Saving pdf does not change leading zero suppression.

To see if the pdf document was configured by the IRS to suppress leading zero, I opened the same form in Microsoft Edge v109.0.1518.78 64 bit on Windows 10. It retained the leading zero after typing then 'enter' or moving to next field.

While using MS Edge to complete pdf forms fixes my immediate issues, there still seems to be a defect in Firefox pdf.

Was filling out pdf version of 2022 IRS tax forms and discovered leading zero is suppressed in Firefox PDF v109.0.1 64 bit on Windows 10. "Before" image is after typing leading zero but before 'enter' or moving to next field. "After" image is after typing leading zero and after 'enter' or moving to next field. The leading zero disappears. Saving pdf does not change leading zero suppression. To see if the pdf document was configured by the IRS to suppress leading zero, I opened the same form in Microsoft Edge v109.0.1518.78 64 bit on Windows 10. It retained the leading zero after typing then 'enter' or moving to next field. While using MS Edge to complete pdf forms fixes my immediate issues, there still seems to be a defect in Firefox pdf.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Updated to v111.0 today and checked if I could replicate leading zero suppression. It appears the problem has been fixed.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Updated to v111.0 today and checked if I could replicate leading zero suppression. It appears the problem has been fixed.

Được chỉnh sửa bởi italiangm vào