Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Theme creation question

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I've been making my own Firefox theme using the Firefox Color extension. I uploaded an image but I can't figure out how to show the image on the new tab screen. Setting the new tab page color to transparent only makes everything white. I know the image is uploaded correctly because I can see some of it in the toolbar and tab list. Is it possible to show the image on the new tab page?

I've been making my own Firefox theme using the Firefox Color extension. I uploaded an image but I can't figure out how to show the image on the new tab screen. Setting the new tab page color to transparent only makes everything white. I know the image is uploaded correctly because I can see some of it in the toolbar and tab list. Is it possible to show the image on the new tab page?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

A theme can only style the user interface part of Firefox and not the browsing area, so you won't be able to do this via Firefox Color. For the Firefox Home page you could possibly do this via userContent.css in the chrome folder in the Firefox profile folder.

For the Firefox Home page, you can look on the Add-ons website for a suitable extension. https://addons.mozilla.org/firefox/addon/new-tab-tools/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

A theme can only style the user interface part of Firefox and not the browsing area, so you won't be able to do this via Firefox Color. For the Firefox Home page you could possibly do this via userContent.css in the chrome folder in the Firefox profile folder.

For the Firefox Home page, you can look on the Add-ons website for a suitable extension. https://addons.mozilla.org/firefox/addon/new-tab-tools/