Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox window closes after opening, app doesn't crash but window disappears

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

My Firefox window closes a couple seconds after opening on my Mac. The app does not crash or close, but the window disappears. I have restarted my computer, updated my computer, and reinstalled Firefox after deleting the files in application support. None of these fixed my issue. I can keep the window open for more than a couple seconds if am able to click on Finder in the menu bar before the window disappears, however, after leaving the Finder menu the app disappears after a couple seconds.

Any ideas on how to solve this issue?

My Firefox window closes a couple seconds after opening on my Mac. The app does not crash or close, but the window disappears. I have restarted my computer, updated my computer, and reinstalled Firefox after deleting the files in application support. None of these fixed my issue. I can keep the window open for more than a couple seconds if am able to click on Finder in the menu bar before the window disappears, however, after leaving the Finder menu the app disappears after a couple seconds. Any ideas on how to solve this issue?