Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is not saving bookmarks and their respective folders

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi willjoe24421

more options

Firefox is not saving bookmarks and their respective folders, even though the 'Show Bookmarks Toolbar' option is enabled. The bookmarks seem to disappear after restarting the browser. What could be causing this issue and how can it be resolved?

Firefox is not saving bookmarks and their respective folders, even though the [https://myoutdoorstory.com/ ']Show Bookmarks Toolbar' option is enabled. The bookmarks seem to disappear after restarting the browser. What could be causing this issue and how can it be resolved?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If your changes to your bookmarks do not appear when you restart Firefox, the issue may be that your bookmarks file is write-protected. A write-protected file can't be changed, which prevents Firefox from saving any changes you have made.

Regards, Will

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.