Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox keeps moving my toolbar icons into "more tools" - How can I stop this?

  • 8 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 72 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Tizzylou

more options

Hi folks,

Since the last 109.0 update I've noticed a strange behavior with Firefox.

Sometimes after watching a video stream in full screen, my toolbar changes and moves all my customized icons / extensions etc. into this "more tools" drop down menu. I can reproduce this by repeatedly switching from full screen to the normal view

This is so annoying and frustrating.

Does anyone know how I can fix this?

Hi folks, Since the last 109.0 update I've noticed a strange behavior with Firefox. Sometimes after watching a video stream in full screen, my toolbar changes and moves all my customized icons / extensions etc. into this "more tools" drop down menu. I can reproduce this by repeatedly switching from full screen to the normal view This is so annoying and frustrating. Does anyone know how I can fix this?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

Do you have "Unpin from Overflow Menu" in the right-click context menu when this happens ?

Hữu ích?

more options

There is no such option available. I can select the "pin to overflow menu" option if I expand the "more tools" section.

Hữu ích?

more options

What happened to your "Puzzle" piece extension manager? That by default can't be removed. Did you use "userChrome.css" edits that change the layout from default settings.

Hữu ích?

more options

Is this happening in Full Screen mode or in normal mode after you switch from FS mode to normal mode?

You need to click the overflow chevron to expand its list and right-click an item in its drop-down list instead of right-clicking the '>>' button.

Hữu ích?

more options

To remove the "puzzle" button, I simply changed "extensions.unifiedExtensions.enabled" to "false" in about:config. This gets rid of it.

I would rather live with this weird switching to "more tools" than living with that Puzzle button. :-)

Hữu ích?

more options

Later this year extensions will move their manifest from MV2 to MV3. With MV3 you have more control on what pages the extension is active (enabled) and you need to allow the MV3 extension for each origin. The new Extensions button provides the UI to manage those permissions and enable the extension and without this button MV3 extensions will be dead (disabled) on all webpages.

Hữu ích?

more options

I've reverted the config settings to enable this silly UNHIDABLE extensions button but it still occurs. I assume that this is a bug in the 109 version and it is not related to my change to the config. I've also tried to remove my extensions and it still happens.

The issue occurs when I was watching a video in full screen and after leaving full screen, I'm presented with my customized view being gone and it only shows the icons that you can seen in the screenshot that I've attached.

Any other ideas why this is happening?

Được chỉnh sửa bởi FallIn1337 vào

Hữu ích?

more options

What is the solution?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.