Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

MSN pages

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi pete_scott2

more options

Since the last update this is what has happened to the message boxes on MSN. That is someone replies to me through a comment and a box with the reply pops up. This is the result.

<a class="link" href="fast-xi3567{fast-xi3567-7385}fast-xi3567" target="_blank">fast-xi3567{fast-xi3567-7386}fast-xi3567</a> replied to <a class="cwt-link" href="fast-xi3567{fast-xi3567-7387}fast-xi3567" target="_blank">fast-xi3567{fast-xi3567-7388}fast-xi3567</a>.

fast-xi3567{fast-xi3567-7389}fast-xi3567 <a href="fast-xi3567{fast-xi3567-7390}fast-xi3567" target="_self">
fast-xi3567{fast-xi3567-7391}fast-xi3567
</a>
Since the last update this is what has happened to the message boxes on MSN. That is someone replies to me through a comment and a box with the reply pops up. This is the result. <a class="link" href="fast-xi3567{fast-xi3567-7385}fast-xi3567" target="_blank">fast-xi3567{fast-xi3567-7386}fast-xi3567</a> replied to <a class="cwt-link" href="fast-xi3567{fast-xi3567-7387}fast-xi3567" target="_blank">fast-xi3567{fast-xi3567-7388}fast-xi3567</a>. <div class="clamp"> fast-xi3567{fast-xi3567-7389}fast-xi3567 <a href="fast-xi3567{fast-xi3567-7390}fast-xi3567" target="_self"> <div>fast-xi3567{fast-xi3567-7391}fast-xi3567</div> </a> </div>
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

HELLOOOOOOOOOOOOOOOO. Is ANYONE going to reply to this question ? One month and not one bit of help.

Được chỉnh sửa bởi pete_scott2 vào