Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Random ad links in randomly visited URLs

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi, I’ve been using Firefox as my default browser for some time now. And lately I’ve been noticing a style tag added in each and all randomly visited URL. This style tag contains loads of links, mostly ad references, and seems JavaScript based, as shown in attachment. I don’t have extensions anywhere and I ran defender, some malaware software and antivirus but there was nothing to report. I’m intrigued and trying to find out from where is coming from and how the style tag gets attached inside the body of the HTML page automatically and randomly to any visited URL. This happens with all mainstream browsers. I mean … what the hack?

Hi, I’ve been using Firefox as my default browser for some time now. And lately I’ve been noticing a style tag added in each and all randomly visited URL. This style tag contains loads of links, mostly ad references, and seems JavaScript based, as shown in attachment. I don’t have extensions anywhere and I ran defender, some malaware software and antivirus but there was nothing to report. I’m intrigued and trying to find out from where is coming from and how the style tag gets attached inside the body of the HTML page automatically and randomly to any visited URL. This happens with all mainstream browsers. I mean … what the hack?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Please check this thread as this was my first and main post regarding the subject. And it is thoroughly explained.

https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/hacked-os-script-attached-to-pages-i-visit-in/b7391ef0-b9ad-46da-b751-5c82cb39a2e6

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.