Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

tool bar "email link" doesn't work.

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AAB

more options

The tool bar "email link" doesn't work. When I click on it, it takes me to the Chrome homepage. I want it to open up my gmail and my aol mail. How do I set that up.

It works great on my desktop, but not on my laptop.

The tool bar "email link" doesn't work. When I click on it, it takes me to the Chrome homepage. I want it to open up my gmail and my aol mail. How do I set that up. It works great on my desktop, but not on my laptop.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Is that the default Firefox browser settings or did you do a userChrome.css edits to change the layout? Mine isn't like that.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

What you are seeing is just a sample from the whole page. It is a picture of the "overflow" box where the rest of the tools are stored when you click on the 2 right pointing arrows, >> in the upper right corner of the page. That is the current location of the "email link" tool.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.