Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Don't scroll to the bottom of page when disabling an add-on!

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Don't scroll to the bottom of page when disabling an add-on! It is VERY ANNOYING!

I need to disable and turn on several add-ons and it keeps jumping to the bottom of the page when the on and off status of an add-on is changed!

PLEASE MAKE IT STOP DOING THAT!!!!!!!!

Don't scroll to the bottom of page when disabling an add-on! It is VERY ANNOYING! I need to disable and turn on several add-ons and it keeps jumping to the bottom of the page when the on and off status of an add-on is changed! PLEASE MAKE IT STOP DOING THAT!!!!!!!!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.